Sluneční obec – demonstrační projekt

| Autor: Evžen Vlk Tisk článku

Zde je další zpracovaný projekt od pana Smrže, který se měl kdysi realizovat v Ralsku, ale zatím realizován nebyl. Tento projekt se snažíme částečně realizovat v Ekoosadě Bílé Karpaty a Ekovesnice Křižany.

1. Úvod

Smysl projektu

Cílem projektu je výstavba trvale osídlené a prosperující aglomerace, která by kombinovala energetickou samostatnost a bezodpadové hospodaření s rentabilitou. V podstatě se jedná o pilotní projekt ekologicky koncipovaného solárního osídlení, které bude provozováno na současné civilizační úrovni výlučně za použití obnovitelných zdrojů energie a s maximální mírou integrace přírodních cyklů do života lidí v obci. Zamýšlené osídlení se tak chce stát předobrazem plnohodnotné, nedevastující a plně uspokojivé varianty k dnešnímu životnímu stylu. Základní filozofií tohoto osídlení nemá být zříkání se způsobu současného života, jako spíše hledání rovnováhy a takových forem, při kterých by nedocházelo k nárůstu negativních následků, ale k jejich minimalizaci. Projekt spočívá na dvou vzájemně se doplňujících rovinách přístupu. V oblasti hledání a využívání přírodních zdrojů energie a netradičních materiálů chce vnést do obce prvky nových, přírodě přátelských technologií, stejně jako na straně druhé chce s tímto přístupem skloubit prvky přírodní a tradiční, zejména v zemědělských postupech, v integraci přírodních cyklů do života jednotlivce a obce a kooperací s přírodním rámcem širokého okolí. Toto spojení se bude v celé šíři prolínat s charakterem staveb, energetiky a řízení odpadového hospodářství, přičemž v této poloze je nutno jej chápat jako faktor rozšíření a nikoliv deprese.

 

Demonstrační charakter projektu

Důležitým prvkem existence vesnice bude její demonstrační charakter. Je nesporné, že právě trvale žijící a prosperující osídlení bude zásadním přínosem pro demonstraci a propagaci ekologického životního stylu, ekologického vzdělávání a důkazem uskutečnitelnosti solárně autarkního osídlení. Demonstrační aspekt osídlení nechápeme jako výstavbu neobytného nebo nepraktického komplexu, sloužícího občas průběžným exkurzím. Jeho charakter bude naopak realizován setrvalým provozem, protože jenom praktický život v solární obci může být demonstrací uskutečnitelnosti a přínosů. Charakter obytné zástavby bude doplněn vybudováním určitého "centra". Jeho charakter a užití bude voleno podle místních okolností a potřeb - může se jednat o nejrůznější naplnění tohoto smyslu slova: o výukové, školící centrum, o restauraci, bude-li osídlení stát v relativní blízkosti větší aglomerace či se může jednat o klub obyvatel, turistickou ubytovnu, sportoviště, etc. Toto vybavení bude nejenom doplněním zástavby či zvýšením atraktivity místa, ale současně bude využíváno k demonstraci ekologicky únosného životního stylu.

 

1.1. Obyvatelstvo sluneční obce

Obyvatelstvo obce bude pocházet z okruhu zájemců a interesentů, kteří jsou částečně již známi za dobu, po kterou se tímto záměrem zabýváme, částečně bude získáno v dalších založených aktivitách sdružení Eurosolar, na e-konferencích a www prezentacích. Předpokládáme maximálně mírně posunuté věkové rozložení obyvatelů, v žádném případě se výběr budoucích obyvatel nebude soustřeďovat na určitou věkovou skupinu nebo sociální vrstvu společnosti. Obyvatele lze na základě délky pobytu v obci charakterizovat do tří základních skupin:


Stálí obyvatelé budou ti, kteří se přistěhují do obce k trvalému pobytu a budou zde trvale hlášeni; počítáme s maximálně 25 osobami v první fázi výstavby, z toho cca 18 osob v produktivním věku.


Dočasní obyvatelé budou především obyvatelé krátkodobých pobytů "na zkušenou", příkladně mladých nezaměstnaných lidí po škole, účastníků vojenské služby v civilu, účastníků různých resocializačních programů, studijních a terapeutických pobytů, studentů konajících seminární a diplomové práce a pod. Předpokládáme nejrůznější formu spolupráce s některými sociálními ústavy, dětskými domovy, apod. V této kategorii odhadujeme počet na 10 osob, z toho s 8 v produktivním věku, při průměrné době cca 6 měsíců za rok.


Hosté a účastníci aktivit se budou především rekrutovat z agroturistických programů, žáků a učitelů školních pobytů pro základní a střední školy a mezinárodních workcampů1 jedná se asi o 26 osob, které budou přítomni průměrně 6 měsíců v roce.


Počet ekvivalentních obyvatel v průměrném roce tedy bude činit po první etapě: 25 + 10/2 + 26/2 = 43 EO

 

1.2. Principy určující charakter osídlení

Energetická autarknost a základní bezodpadovost
Tento ústřední princip bude zohledněn výlučným používáním obnovitelných slunečních zdrojů a solární optimalizací stavebních linií, orientace, vhodné lokality, materiálů, terénních úprav, ozelenění a integrací prvků sluneční energetiky. Vše v eklektické kombinaci přírodní architektury s integrací moderních i tradičních energetických prvků do staveb. Užívání sluneční energie má mnoho předností; vedle trvalé udržitelnosti a ekologické únosnosti je to především vznik většího respektu k přirozeným přírodním cyklům a život v rámci těchto cyklů a nikoliv mimo ně. Základní bezodpadovost znamená, že všechny odpady budou recyklovány buď na místě, nebo odvezeny na recyklaci do specializovaných firem. Odpad nebude v žádném případě produkován jako směsný.


Fakultativní komunitnost
Celý prostor slunečního osídlení včetně prostoru kolem individuálních staveb bude řešen tak, aby mohl být využíván jak individuálně, tak komunitně. Lze preferovat přistěhování z důvodů lépe fungujících vazeb v obci, ze zájmu pozitivně utvářet sousedské vztahů a hledat vyšší možnou kooperaci, společné aktivity, či sdílení některých nákladnějších technologií a předmětů. Všechny tyto možnosti zůstanou zásadně volitelné a prosadí se pouze tehdy, budou-li představovat individuální výhodu.


Kontinuální adaptabilita
Osídlení bude koncipováno na "organické bázi" - jako živý objekt s mnohem vyšší adaptabilitou než je u současných aglomerací, s možností rekonstrukcí a přístaveb "za chodu".

 

Napsal Milan Smrž z www.eurosolar.cz    Český sluneční informační server

Z odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit. Kontaktní údaje nebudou předány třetí straně.

Na co nezapomenout

Různé akce

Komunity

Energie

Zahrada

Stavitelství